Beth yw'r gwahanol fathau o gemau?

Cyflwyniad i'r gwahanol fathau o gemau

Croeso i fyd hudolus y gemau! Fel un sy'n hoff o'r rhyfeddodau naturiol hardd ac amrywiol hyn, rwyf wrth fy modd yn rhannu fy ngwybodaeth a'm hangerdd gyda chi yn y canllaw cynhwysfawr hwn. Byddwn yn archwilio'r gwahanol fathau o gemau, eu dosbarthiadau, systemau graddio, a mwy. O'r gemau poblogaidd, adnabyddus i'r mathau llai adnabyddus, byddwn yn plymio i'r ffactorau sy'n dylanwadu ar eu gwerth, eu prinder, a'r triniaethau a'r gwelliannau a all wella eu harddwch. Yn olaf, byddwn yn trafod awgrymiadau ar gyfer prynu a chasglu'r cerrig gwerthfawr hyn a dyfodol mwyngloddio gemstone a chynaliadwyedd. Felly, gadewch i ni gychwyn ar y daith ddisglair hon gyda'n gilydd!

Beth yw'r gwahanol fathau o gemau

Dosbarthu Gemfeini: Cerrig Gwerthfawr a Lledwerthfawr

Mae gemau wedi'u dosbarthu i ddau brif gategori: cerrig gwerthfawr a lled werthfawr. Mae'r categori cerrig gwerthfawr yn cynnwys diemwntau, rhuddemau, saffir ac emralltau. Mae'r gemau hyn yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr am eu prinder, eu harddwch a'u gwydnwch. Fe'u defnyddiwyd mewn gemwaith ers canrifoedd ac maent yn aml yn gysylltiedig â breindal a moethusrwydd.

Mae cerrig lled werthfawr, ar y llaw arall, yn cwmpasu ystod eang o fathau o berl sy'n fwy niferus ac yn gyffredinol yn llai gwerthfawr na'u cymheiriaid gwerthfawr. Mae'r categori hwn yn cynnwys gemau fel amethyst, citrine, garnet, topaz, a llawer mwy. Mae'n bwysig nodi bod y gwahaniaeth rhwng cerrig gwerthfawr a lled werthfawr nid yw'n seiliedig ar unrhyw feini prawf gwyddonol penodol na system raddio berl. Yn hytrach, mae'n adlewyrchiad o ffactorau hanesyddol a diwylliannol sydd wedi cyfrannu at werth canfyddedig a dymunoldeb rhai gemau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd newid yn y diwydiant gemau, gyda llawer o weithwyr proffesiynol a selogion bellach yn ffafrio defnyddio’r term “cerrig gemau lliw” yn lle “cerrig lled werthfawr.” Nod y newid hwn yw herio'r syniad hen ffasiwn bod y cerrig hyn rywsut yn israddol i gerrig gwerthfawr ac amlygu'r harddwch, y prinder a'r gwerth sydd gan lawer o berlau lliw.

Dosbarthu Gemfeini: Cerrig Gwerthfawr a Lledwerthfawr

Deall Systemau Graddio Gemstone a Siartiau Ansawdd

O ran gwerthuso gemau, nid oes unrhyw system raddio gemstone gyffredinol na siart ansawdd sy'n berthnasol i bob math o gemau. Yn lle hynny, mae gan bob math o berl ei meini prawf graddio yn seiliedig ar y nodweddion unigryw sy'n diffinio ei harddwch a'i werth. Y mwyaf cydnabyddedig graddio gemstone graddfa yw'r un a ddefnyddir ar gyfer diemwntau, a elwir yn y 4Cs: pwysau carat, toriad, lliw, ac eglurder.

Ar gyfer gemau lliw, gall y meini prawf graddio amrywio yn dibynnu ar yr amrywiaeth gemau, ond yn gyffredinol, mae'r ffactorau a ystyrir yn cynnwys lliw, eglurder, toriad a phwysau carat. Mae rhai systemau graddio gemau hefyd yn ystyried ffactorau ychwanegol megis prinder, tarddiad a thriniaethau'r berl. Mae'n bwysig bod yn gyfarwydd â'r meini prawf graddio penodol ar gyfer y berl y mae gennych ddiddordeb ynddi er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniad gwybodus wrth brynu neu gasglu gwahanol fathau o berl.

Er mwyn helpu selogion gemau i lywio byd cymhleth graddio gemau, mae sefydliadau fel Sefydliad Gemolegol America (GIA) a Chymdeithas Gem America (AGS) wedi datblygu systemau graddio gemau cynhwysfawr a rhaglenni addysg. Mae'r sefydliadau hyn yn cynnig cyrsiau, adnoddau, ac ardystiadau i helpu gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr i ddeall yn well naws gwerthuso gemau a gwneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu neu werthu gemau.

Systemau Graddio Gemstone a Siartiau Ansawdd

Graddio Lliw Gemstone a'i Bwysigrwydd

Gellir dadlau mai lliw yw'r ffactor pwysicaf wrth werthuso gemau lliw. Gall effeithio'n sylweddol ar harddwch, prinder a gwerth gem. Er mwyn asesu a chyfathrebu lliw carreg berl, mae gemolegwyr yn defnyddio siart graddio lliw berl sydd fel arfer yn cynnwys tair cydran allweddol: lliw, tôn, a dirlawnder.

Mae lliw yn cyfeirio at liw sylfaenol y garreg berl, fel coch, glas neu wyrdd. Mae tôn yn disgrifio ysgafnder neu dywyllwch y lliw, yn amrywio o olau iawn i dywyll iawn. Mae dirlawnder, a elwir hefyd yn burdeb neu ddwyster lliw, yn cyfeirio at ba mor fywiog neu gryf y mae'r lliw yn ymddangos, o ddiflas neu wedi'i olchi allan i fywiog neu ddwys.

Mae llawer o fathau o berl yn cael eu gwerthfawrogi am eu nodweddion lliw penodol. Er enghraifft, y lliw delfrydol ar gyfer emrallt yw gwyrdd llachar, dwys gyda naws gytbwys, tra bod y rhuddemau mwyaf gwerthfawr yn arddangos lliw coch dirlawn dwfn a elwir yn “waed colomennod.” Trwy ddeall naws graddio lliw berl, gallwch chi werthfawrogi harddwch unigryw gwahanol fathau o berl yn well a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus wrth brynu neu gasglu gemau.

Graddio Lliw Gemstone

Amrywiaethau o Gemstone Poblogaidd a'u Nodweddion

Mae yna fathau di-rif o berl, pob un â'i harddwch a'i hapêl unigryw. Mae rhai o'r gemau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

 1. Diamond: Y rhai anoddaf a mwyaf gwerthfawr o'r holl gemau, mae diamonds yn cael eu gwerthfawrogi am eu disgleirdeb anhygoel, eu tân, a'u pefri. Maent ar gael mewn amrywiaeth o liwiau, o ddi-liw i ddiamwntau lliw ffansi, gan gynnwys pinc, glas a melyn.
 2. Ruby: Mae amrywiaeth o'r corundum mwynau, rhuddemau'n cael eu gwerthfawrogi am eu lliw coch dwys, a all amrywio o goch pincaidd i goch gwaed dwfn. Mae rhuddemau yn wydn ac yn gwneud darnau syfrdanol o emwaith.
 3. Sapphire: Hefyd amrywiaeth o corundum, mae saffir yn adnabyddus am eu lliw glas hardd, a all amrywio o las golau i las melfedaidd dwfn. Mae saffir hefyd ar gael mewn lliwiau eraill, fel pinc, melyn a gwyrdd, ac fe'u gelwir yn "saffir ffansi."
 4. Emerald: Yn rhan o'r teulu mwynau beryl, mae emralltau yn enwog am eu lliw gwyrdd bywiog, a all amrywio o wyrdd ysgafn i wyrdd dwfn, cyfoethog. Mae emralltau yn aml yn cynnwys cynhwysion, y cyfeirir atynt fel "jardin" (gardd yn Ffrangeg) a gallant ychwanegu at eu harddwch unigryw.
 5. Amethyst: Mae amrywiaeth o'r cwarts mwynau, amethysts yn adnabyddus am eu lliw porffor syfrdanol, a all amrywio o lelog golau i borffor dwfn, dirlawn. Mae amethysts ar gael yn eang ac yn gymharol fforddiadwy, gan eu gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer gemwaith.
 6. Citrine: Mae amrywiaeth arall o chwarts, citrine yn cael ei werthfawrogi am ei arlliwiau melyn i oren hardd. Mae Citrine yn aml yn fwy fforddiadwy na gemau eraill ac mae'n ddewis poblogaidd i'r rhai sy'n chwilio am garreg heulog, fywiog.
 7. Garnet: Mae garnets yn grŵp o fwynau sy'n dod mewn ystod eang o liwiau, gan gynnwys coch, oren, gwyrdd a phorffor. Yr amrywiaeth garnet mwyaf adnabyddus yw'r almandin coch dwfn, ond mae galw mawr am fathau eraill fel spessartine (oren) a tsavorite (gwyrdd).
 8. Topaz: Mae Topaz ar gael mewn gwahanol liwiau, gan gynnwys glas, melyn, oren, pinc, a di-liw. Mae topaz glas, yn arbennig, yn ddewis poblogaidd ar gyfer gemwaith oherwydd ei fforddiadwyedd a'i liw awyr-las hardd.

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain o'r amrywiaeth eang o fathau o berl sydd ar gael. Mae gan bob math o berl ei nodweddion unigryw, gan eu gwneud yn addas ar gyfer gwahanol arddulliau o emwaith a dewisiadau personol.

Mathau o Gemstone Llai Adnabyddus Sy'n Werth Archwilio

Yn ogystal â'r gemau poblogaidd a grybwyllir uchod, mae yna lawer o fathau o berl llai adnabyddus sy'n werth eu harchwilio am eu harddwch unigryw a'u prinder. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys:

 1. Tanzanite: Darganfyddiad cymharol ddiweddar, dim ond yn Tanzania y canfyddir tanzanite ac mae'n adnabyddus am ei liw fioled-glas unigryw. Mae cyflenwad cyfyngedig a lliw syfrdanol Tanzanite yn ei wneud yn berl werthfawr ymhlith casglwyr a selogion.
 2. Morganite: Mae amrywiaeth o beryl, morganit yn adnabyddus am ei arlliwiau pinc i eirin gwlanog cain. Cyfeirir ato'n aml fel "emrallt pinc", mae morganite yn dod yn fwyfwy poblogaidd mewn gemwaith cain, yn enwedig mewn modrwyau dyweddïo.
 3. Tourmaline: Mae Tourmaline yn grŵp o fwynau sy'n dod mewn amrywiaeth eang o liwiau, o binc a gwyrdd i las a hyd yn oed amrywiaethau amryliw fel y tourmaline “watermelon” syfrdanol. Mae gan bob amrywiaeth tourmaline ei harddwch unigryw, gan eu gwneud yn berl hynod ddiddorol i'w harchwilio.
 4. Alexandrite: Mae amrywiaeth prin o'r mwynau chrysoberyl, alexandrite yn enwog am ei ffenomen newid lliw, lle mae'r berl yn ymddangos yn wyrdd yng ngolau dydd a choch o dan olau gwynias. Mae'r eiddo unigryw hwn yn gwneud alexandrite yn berl y mae galw mawr amdani ymhlith casglwyr a selogion.
 5. Moonstone: Mae amrywiaeth o feldspar, moonstone yn adnabyddus am ei adularescence unigryw, ffenomen optegol sy'n creu llewyrch meddal, ethereal sy'n atgoffa rhywun o olau'r lleuad. Gall cerrig lleuad amrywio o liwiau di-liw i arlliwiau amrywiol o las, eirin gwlanog, a hyd yn oed arlliwiau enfys.

Mae'r mathau hyn o berl llai adnabyddus yn cynnig byd o harddwch unigryw a phrinder i'r rhai sy'n edrych i archwilio y tu hwnt i'r mathau mwy adnabyddus o berl.

Ffactorau sy'n Dylanwadu ar Werth Gemstone a Phryder

Gall sawl ffactor ddylanwadu ar werth a phrinder gemau. Mae rhai o'r ffactorau pwysicaf yn cynnwys:

 1. lliw: Fel y trafodwyd yn gynharach, mae lliw yn ffactor hanfodol wrth benderfynu ar werth gemstone. Yn gyffredinol, mae gemau gyda dirlawnder lliw eithriadol a lliw yn fwy gwerthfawr ac mae galw mawr amdanynt.
 2. Eglurder: Yn gyffredinol, mae gemau gyda llai o gynhwysiant a namau yn fwy gwerthfawr oherwydd eu harddwch a'u prinder cynyddol. Fodd bynnag, mae rhai gemau fel emralltau yn adnabyddus am eu cynnwys, sy'n cael eu hystyried yn rhan o'u harddwch a'u cymeriad unigryw.
 3. Maint a Phwysau Carat: Yn gyffredinol, mae gemau mwy yn brinnach ac yn fwy gwerthfawr na rhai llai, gyda'r holl ffactorau eraill yn gyfartal. Mae pwysau carat carreg berl yn fesur o'i maint, gydag un carat yn hafal i 0.2 gram.
 4. Tarddiad: Gall tarddiad carreg berl effeithio'n sylweddol ar ei gwerth a'i phrinder. Er enghraifft, mae galw mawr am rhuddemau Burma a'u gwerthfawrogi oherwydd eu lliw cyfoethog a'u harwyddocâd hanesyddol.
 5. Triniaeth a Gwella: Mae llawer o gemau yn cael triniaethau a gwelliannau i wella eu lliw, eglurder, neu wydnwch. Er y gall y triniaethau hyn wella harddwch gem, gallant hefyd effeithio ar ei werth a'i brinder.
 6. Galw: Fel unrhyw nwydd, gall y galw am garreg arbennig effeithio ar ei werth. Er enghraifft, mae'r ymchwydd diweddar ym mhoblogrwydd gemau lliw fel saffir a rhuddemau wedi arwain at gynnydd yn eu gwerth.

Gall deall y ffactorau hyn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu neu gasglu gemau a sicrhau eich bod yn talu pris teg am eu harddwch a'u prinder.

Triniaethau a Gwelliannau Gemstone

Fel y soniwyd yn gynharach, mae llawer o gemau yn cael triniaethau a gwelliannau i wella eu lliw, eglurder, neu wydnwch. Mae rhai triniaethau gemstone cyffredin yn cynnwys gwresogi, arbelydru, a thrylediad.

Gwresogi yw un o'r triniaethau mwyaf cyffredin ar gyfer gemau lliw, gan y gall wella eu lliw a'u heglurder. Er enghraifft, gall gwresogi droi citrine melyn golau yn oren bywiog neu topaz glas golau yn las dwfn, cyfoethog.

Mae arbelydru yn driniaeth arall a all wella lliw berl. Mae'r broses hon yn cynnwys amlygu'r berl i ymbelydredd, a all newid ei strwythur grisial a chreu canolfannau lliw newydd. Defnyddir arbelydru yn gyffredin i wella lliw diemwntau, yn ogystal â rhai gemau lliw fel topaz glas a diemwntau melyn.

Mae trylediad yn driniaeth sy'n golygu rhoi haen denau o liw i wyneb carreg berl. Gall y broses hon greu lliwiau byw mewn gemau nad ydynt efallai'n digwydd yn naturiol, fel saffir gwyrdd llachar neu oren.

Er y gall y triniaethau hyn wella harddwch gemstone, gallant hefyd effeithio ar ei werth a'i brinder. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o unrhyw driniaethau neu welliannau y mae gemstone wedi'u cael a chynnwys hyn yn eich penderfyniad wrth brynu neu gasglu gemau.

Triniaethau a Gwelliannau Gemstone

Syniadau ar gyfer Prynu a Chasglu Gwahanol Fathau o Gemstones

Gall prynu a chasglu gemau fod yn hobi gwerth chweil a chyffrous, ond mae'n hanfodol mynd ati gyda gofal a gwybodaeth. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer prynu a chasglu gwahanol fathau o gemau:

 1. Ymchwil: Cyn prynu neu gasglu carreg berl benodol, gwnewch eich ymchwil a dysgwch gymaint ag y gallwch am ei nodweddion, system raddio, a gwerth. Bydd hyn yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus ac osgoi sgamiau neu dwyll.
 2. Prynwch o ffynonellau ag enw da: Prynwch gemau o ffynonellau ag enw da yn unig, fel delwyr gemau ardystiedig, er mwyn sicrhau eich bod yn cael carreg berl ddilys o ansawdd uchel.
 3. Archwiliwch y berl: Chwiliwch am unrhyw gynnwys gweladwy, namau, neu driniaethau a allai effeithio ar werth neu harddwch y berl. Defnyddiwch loupe neu chwyddwydr i archwilio'r berl yn fanwl.
 4. Cymharwch brisiau: Cymharwch brisiau gemau tebyg o wahanol ffynonellau i sicrhau eich bod yn cael pris teg am y berl.
 5. Buddsoddi mewn addysg: Ystyriwch fuddsoddi mewn rhaglenni addysg berl neu gyrsiau i ddyfnhau eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o gemau.
 6. Storio gemau yn iawn: Gall storio priodol helpu i gadw harddwch a gwerth eich gemau. Storiwch nhw mewn lle oer, sych i ffwrdd o olau'r haul a ffynonellau eraill o wres neu leithder.

Trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn, gallwch wneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu a chasglu gwahanol fathau o gemau a sicrhau eich bod yn cael gemau dilys ac o ansawdd uchel.

Syniadau ar gyfer Prynu a Chasglu Gwahanol Fathau o Gemstones
Syniadau ar gyfer Prynu a Chasglu Gwahanol Fathau o Gemstones

Dyfodol Mwyngloddio Gemstone a Chynaliadwyedd

Wrth i'r galw am gerrig gemau barhau i dyfu, mae pryderon wedi codi am effaith amgylcheddol a chymdeithasol mwyngloddio gemau. Gall mwyngloddio gael effeithiau dinistriol ar ecosystemau a chymunedau lleol, ac mae llawer o gemau yn cael eu cloddio mewn gwledydd sy'n datblygu gyda rheoliadau llac a chyfreithiau llafur.

Er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon hyn, mae llawer o gwmnïau a sefydliadau gemau yn gweithio i hyrwyddo arferion mwyngloddio cynaliadwy a chyfrifol. Mae hyn yn cynnwys mentrau i leihau effaith amgylcheddol mwyngloddio, gwella amodau llafur, a chefnogi cymunedau lleol.

Yn ogystal ag arferion mwyngloddio cyfrifol, mae tuedd gynyddol hefyd tuag at gerrig gemau a dyfwyd mewn labordy, sy'n cael eu creu mewn labordy gan ddefnyddio technolegau sy'n dynwared y broses naturiol o ffurfio gemau. Mae gemau a dyfir mewn labordy yn aml yn fwy fforddiadwy ac ecogyfeillgar na gemau a fwyngloddir, gan eu gwneud yn ddewis arall deniadol i'r rhai sy'n chwilio am opsiynau gemau cynaliadwy a moesegol.

Dyfodol Mwyngloddio Gemstone a Chynaliadwyedd
Dyfodol Mwyngloddio Gemstone a Chynaliadwyedd

Casgliad

Mae gemau yn cynnig byd o harddwch, prinder a diddordeb i'r rhai sy'n barod i archwilio eu hamrywogaethau a'u nodweddion niferus. Trwy ddeall y gwahanol fathau o gemau, eu systemau dosbarthu a graddio, a'r ffactorau sy'n effeithio ar eu gwerth a'u prinder, gallwch wneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu neu gasglu gemau.

Cofiwch fynd at brynu a chasglu gemau gyda gofal a gwybodaeth bob amser, a blaenoriaethu arferion cynaliadwy a chyfrifol. Gyda'r awgrymiadau a'r mewnwelediadau hyn, gallwch chi gychwyn ar daith ddisglair i fyd hudolus y gemau.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r gwahanol fathau o gemau a'u nodweddion?

Mae gemau yn fwynau naturiol cain sy'n dod mewn amrywiaeth syfrdanol o liwiau, gweadau a phriodweddau. Yma, rydym yn archwilio byd hynod ddiddorol y gwahanol fathau o berlau ac yn ymchwilio i'w nodweddion unigryw:

Beth yw gemau gwerthfawr?

Gemau gwerthfawr yn gategori hynod boblogaidd sy'n adnabyddus am eu harddwch eithriadol a'u prinder. Maent yn cynnwys diemwntau, sy'n cael eu gwerthfawrogi am eu disgleirdeb a'u caledwch digyffelyb. Mae rhuddemau, gyda'u lliw coch cyfoethog a'u gwydnwch rhyfeddol, hefyd ymhlith y gemau gwerthfawr. Mae emralltau, sy'n arddangos arlliw gwyrdd hudolus, a saffir, sydd ar gael mewn amrywiaeth o liwiau ond sy'n cael eu cysylltu'n fwyaf enwog â glas, yn cwblhau'r pedwarawd o gerrig gemau gwerthfawr.

Beth yw gemau lled werthfawr?

Mae gemau lled werthfawr yn cwmpasu grŵp helaeth ac amrywiol o gemau sy'n cynnig harddwch swynol ac ystod eang o liwiau. Mae Amethyst, gyda'i naws porffor brenhinol, a citrine, sy'n pelydru lliw euraidd cynnes, yn berl gwerthfawr lled-werthfawr. Mae garnets, sydd ar gael mewn lliwiau amrywiol, yn arddangos disgleirdeb eithriadol. Mae'r gemau hyn, ynghyd ag eraill fel peridot, aquamarine, a tourmaline, yn cynnig opsiynau fforddiadwy ond syfrdanol ar gyfer selogion gemwaith.

A oes yna gerrig gemau organig?

Ydy, mae gemau organig yn deillio o organebau byw. Yr enghraifft fwyaf adnabyddus yw'r perl goleuol, a ffurfiwyd o fewn dyfnder cregyn molysgiaid. Mae perlau yn cael eu trysori am eu llewyrch symudol ac yn dod mewn gwahanol siapiau, meintiau a lliwiau. Garreg organig arall yw ambr, resin wedi'i ffosileiddio sy'n enwog am ei arlliwiau euraidd cynnes a'i gynhwysion hynod ddiddorol. Mae'r gemau unigryw hyn yn cynnig ychydig o harddwch naturiol gyda'u gwreiddiau organig.

Beth yw gemau synthetig?

Mae gemau synthetig, a elwir hefyd yn gemau a grëwyd mewn labordy neu o waith dyn, yn cael eu cynhyrchu mewn labordai gan ddefnyddio technoleg uwch ac yn dynwared y broses ffurfio gemau naturiol. Mae gan y gemau hyn yr un cyfansoddiad cemegol, strwythur grisial, a phriodweddau ffisegol â'u cymheiriaid naturiol. Mae gemau a grëwyd gan labordy, fel diemwntau synthetig a rhuddemau, yn cynnig dewis arall moesegol a mwy fforddiadwy yn lle gemau naturiol tra'n cynnal eu harddwch coeth.

Allwch chi ddarparu enghreifftiau o fathau eraill o berl?

Yn sicr! Mae byd y gemau yn hynod amrywiol. Mae rhai enghreifftiau o fathau o berl yn cynnwys topaz, sy'n adnabyddus am ei liwiau bywiog yn amrywio o felyn i las; lapis lazuli, yn cynnwys arlliwiau glas dwfn gyda chynhwysion pyrit euraidd; opal, sy'n enwog am ei chwarae-o-liw cyfareddol; a thanzanit, yn arddangos arlliwiau fioled-glas trawiadol. Yn ogystal, mae yna fathau o berl fel cwarts, spinel, agate, corundum (gan gynnwys saffir a rhuddemau), gwyrddlas, carreg leuad, a jâd, pob un yn cynnig ei harddwch a'i hapêl unigryw ei hun.

Mae deall y gwahanol fathau o gemau yn ein galluogi i werthfawrogi'r amrywiaeth eang o liwiau a nodweddion a geir yn y trysorau gwerthfawr hyn o'r Ddaear. P'un a ydych chi'n cael eich denu at ddisgleirdeb diemwntau, atyniad rhuddemau prin, neu swyn unigryw gemau lled werthfawr, mae gan bob math o berl ei stori ei hun i'w hadrodd, gan eu gwneud yn wirioneddol swynol a charedig ym myd gemwaith a thu hwnt. .

Gwahanol fathau o gemau ar werth yn ein siop