Aventurine

Ystyr carreg grisial aventurine gwyrdd

Ystyr carreg grisial aventurine gwyrdd.

Prynu aventurine naturiol yn ein siop berl

Mae math o gwarts, wedi'i nodweddu gan ei dryloywder a phresenoldeb cynhwysiant mwynau platy sy'n rhoi effaith symudliw neu ddisglair yn cael ei alw'n aventurescence.

Aventurine gwyrdd

Y lliw mwyaf cyffredin yw gwyrdd, ond gall hefyd fod yn oren, brown, melyn, glas neu lwyd. fuchsite sy'n dwyn Chrome (amrywiaeth o muscovite mica) yw'r cynhwysiad clasurol ac yn rhoi sglein ariannaidd gwyrdd neu las. Mae orennau a brown yn cael eu priodoli i hematit neu goethit.

Eiddo

Oherwydd ei fod yn graig, mae ei briodweddau ffisegol yn amrywio: gall ei disgyrchiant penodol orwedd rhwng 2.64-2.69 ac mae ei chaledwch ychydig yn is na chwarts un grisial ar oddeutu 6.5.

Gellir cymysgu feldspar neu garreg haul Aventurine â chwartsit oren a choch, er bod y cyntaf yn gyffredinol â thryloywder uwch. Mae'r graig yn aml yn cael ei bandio a gall gor-ariannu o fuchsite ei gwneud yn afloyw, ac os felly gellir ei chamgymryd am malachite ar yr olwg gyntaf.

Hanes

Mae'r enw aventurine yn deillio o'r Eidaleg “ventura” sy'n golygu “ar hap.” Mae hwn yn gyfeiriad at ddarganfyddiad lwcus gwydr aventurine neu garreg aur ar ryw adeg yn y 18fed ganrif.

Mae un stori yn rhedeg bod gweithiwr o'r math hwn wedi gwneud y gwydr hwn yn ddamweiniol yn wreiddiol yn Murano, a adawodd i rai ffeilio copr syrthio i'r “metel tawdd”, a galwyd y cynnyrch yn aventurino.

O'r gwydr Murano trosglwyddodd yr enw i'r mwyn, a oedd yn edrych yn eithaf tebyg. Er ei fod yn hysbys gyntaf, mae carreg aur bellach yn ddynwarediad cyffredin o aventurine a charreg haul.

Mae Goldstone yn cael ei wahaniaethu'n weledol oddi wrth y ddau fwyn olaf gan ei frychau bras o gopr, wedi'u gwasgaru o fewn y gwydr mewn modd annaturiol o unffurf. Fel rheol mae'n frown euraidd, ond gellir ei ddarganfod hefyd mewn glas neu wyrdd.

Tarddiad

Mae mwyafrif y garw gwyrdd a gwyrddlas yn tarddu yn India, yn enwedig yng nghyffiniau Mysore a Chennai, lle mae'n cael ei gyflogi gan grefftwyr toreithiog. Mae deunydd gwyn, llwyd ac oren hufennog i'w gael yn Chile, Sbaen a Rwsia. Mae'r rhan fwyaf o'r deunydd wedi'i gerfio i mewn i gleiniau a ffigurynnau gyda dim ond yr enghreifftiau mwy manwl yn cael eu gwneud yn gabochonau, yn ddiweddarach yn cael eu gosod mewn gemwaith.

Mae ystyr carreg Aventurine ac eiddo iachâd yn elwa

Mae'r adran ganlynol yn ffug-wyddonol ac yn seiliedig ar gredoau diwylliannol.

Carreg ffyniant. Mae'n atgyfnerthu rhinweddau arweinyddiaeth a phendantrwydd. Yn hyrwyddo tosturi ac empathi. Yn annog dyfalbarhad. Mae'r garreg yn lleddfu atal dweud a niwroses difrifol. Mae'n sefydlogi cyflwr meddwl rhywun, yn ysgogi canfyddiad ac yn gwella creadigrwydd.

Cymhorthion i weld dewisiadau amgen a phosibiliadau. Yn tawelu dicter a llid. Yn hyrwyddo teimladau o les. Mae'r grisial yn cydbwyso egni gwryw-benyw. Mae'n annog adfywio'r galon. Yn amddiffyn rhag llygredd amgylcheddol.

Aventurine gwyrdd o dan ficrosgop

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas aventurine?

Mae'n cydbwyso pwysedd gwaed ac yn ysgogi'r metaboledd, gan ostwng colesterol. Mae'r grisial yn cael effaith gwrthlidiol ac yn lleddfu ffrwydradau croen, alergeddau, meigryn, ac yn lleddfu'r llygaid. Mae'n gwella ysgyfaint, sinysau, systemau calon, cyhyrol ac wrogenital.

Beth yw ystyr ysbrydol aventurine gwyrdd?

Mae'r garreg yn rhyddhau hen batrymau, arferion a siomedigaethau fel y gall twf newydd ddigwydd. Mae'n dod ag optimistiaeth a bri am oes, gan ganiatáu i un symud ymlaen yn hyderus a chofleidio newid. Mae'n gwella creadigrwydd a chymhelliant rhywun, ac yn annog dyfalbarhad wrth symud rhwystrau bywyd.

Ble ydych chi'n rhoi carreg aventurine?

Rhowch y graig ym mhen dwyreiniol neu dde-ddwyreiniol ystafell neu gartref ar gyfer digonedd, bywiogrwydd a thwf iach. Gellir gwella ystafell, ystafell fwyta, cegin neu ardal plentyn lle mae prosiect newydd ar fin cychwyn gyda'r garreg.

Beth mae aventurine yn ei symboleiddio?

Yn cael ei adnabod fel carreg ar gyfer ffyniant, llwyddiant, digonedd, a phob lwc, bydd cario darn o'r grisial hwn yn eich poced, eich waled, neu ar eich allor yn llifo ffortiwn dda i chi. Y ffurf fwyaf cyffredin o grisial yw gwyrdd, sy'n amrywio o wyrdd golau i wyrdd tywyll, ac wrth ei sgleinio, gellir ei gymysgu'n hawdd â jâd werdd.

Allwch chi wisgo aventurine gwyrdd bob dydd?

Mae'n garreg hwb imiwnedd o iechyd ac iachâd y galon, bywiogrwydd a digonedd. Gwisgwch ef yn ddyddiol i helpu i gydbwyso chakra'r galon.

Pa chakra yw ystyr aventurine gwyrdd?

Yn gysylltiedig â chakra'r galon, mae'r grisial yn agor ein calonnau i garu trwy ryddhau rhwystrau emosiynol a phatrymau meddwl negyddol a rwystrodd y galon rhag iacháu a rhwystro ein gallu i ymddiried mewn cariad.

Sut ydych chi'n gwisgo aventurine?

Argymhellir gwisgo crisial yn agos at eich calon, neu ar bwyntiau pwls. Dylid gosod aventurine glas ar y chakra trydydd llygad i gynorthwyo iachâd, neu o dan eich gobennydd wrth i chi gysgu.

Allwch chi roi aventurine mewn dŵr?

Fel grisial caled mae'n ddiogel mewn dŵr. Fel cwarts grisial craig, amethyst, cwarts ysmygu, wedi codi quarts, Citrine, cwarts eira, agat, neu iasbis.

Beth mae aventurine gwyrdd yn ei ddenu?

Mae'n un o'r prif gerrig i ddenu lwc, digonedd a llwyddiant. Mae gan y garreg egni arbennig o leddfol y tu ôl iddi, ac argymhellir ei bod yn gweithio trwy faterion emosiynol heb eu datrys.

Pa ddiwrnod ddylwn i wisgo aventurine gwyrdd?

Gall unrhyw un wisgo breichled ar gyfer llwyddiant cyffredinol. Mae'n darparu canlyniadau da i bobl sydd â'r mercwri gwan yn yr horosgop. Rhaid i bobl a anwyd ar y 5ed, 14eg a'r 23ain o unrhyw fis ei gwisgo.

Sut ydych chi'n gofalu am aventurine gwyrdd?

Gall y grisial bylu gydag amlygiad hirfaith i'r haul, felly storiwch berlau mewn lle tywyll. Mae hefyd yn ymateb i dymheredd eithafol, felly cadwch y berl hon oddi ar doriad eich car yn yr haf neu yn y gaeaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau'r berl hon mewn dŵr sebonllyd cynnes a lliain meddal neu frwsh.

Aventurine naturiol ar werth yn ein siop berl

Rydyn ni'n gwneud gemwaith aventurine gwyrdd wedi'i wneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog… Os gwelwch yn dda Cysylltwch â ni am ddyfynbris.